Phê duyệt đề tài nghiên cứu, hoàn thiện quy trình kỹ thuật và xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống nho Mẫu Đơn

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt đề tài “Nghiên cứu, hoàn thiện quy trình kỹ thuật và xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống nho Mẫu Đơn tại tỉnh Bắc Giang”. Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ Nông, Lâm nghiệp – Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang chủ trì thực hiện.

sdsdsdsđsdsdsdsds


Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống, trồng nho Mẫu đơn thương phẩm phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Bắc Giang. Xây dựng mô hình trồng nho Mẫu đơn thương phẩm theo chuẩn VietGAP tại huyện Việt Yên, Lục Ngạn; quy mô 7.200 m², năng suất ≥ 14 tấn/ha/năm, độ Brix ≥ 19%.

Nội dung thực hiện bao gồm: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống nho Mẫu Đơn phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Bắc Giang như nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng α – NAA đến khả năng nhân giống nho Mẫu Đơn bằng phương pháp giâm cành. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ giâm cành đến khả năng nhân giống nho Mẫu Đơn.

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng nho Mẫu Đơn thương phẩm tại tỉnh Bắc Giang theo tiêu chuẩn VietGAP như nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân NPK 20-20-15 đến sinh trưởng, phát triển nho Mẫu Đơn ở thời kỳ nho cho quả. Nghiên cứu đánh giá hiệu lực một số hoạt chất bảo vệ thực vật phòng trừ một số loại sâu bệnh hại chính trên cây nho Mẫu Đơn. Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm bao quả đến quả nho Mẫu Đơn.

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm giống nho Mẫu Đơn thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP quy mô 7.200 m² tại huyện Việt Yên và huyện Lục Ngạn. Đào tạo, tập huấn kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hội nghị đầu bờ và hội thảo khoa học.

Sản phẩm của đề tài bao gồm: Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống nho Mẫu Đơn phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Bắc Giang. Hoàn thiện quy trình trồng nho Mẫu Đơn thương phẩm tại tỉnh Bắc Giang theo tiêu chuẩn VietGAP. Mô hình trồng thử nghiệm giống nho Mẫu Đơn thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Việt Yên và huyện Lục Ngạn, quy mô 7.200 m², năng suất ≥ 14 tấn/ha/năm, độ Brix ≥ 19%. Mô hình liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm nho Mẫu Đơn.

Nguồn tin: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang