Kiểm tra và hướng dẫn kỹ thuật trồng nho Hạ đen tại Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quảng Bình. Ngày 27.7.2023

Kỹ Sư Sân Dù Cường – Cán bộ kỹ thuật, TTNCƯD, ĐH Nông Lâm BG hướng dẫn cán bộ Trung tâm khuyến nông, Khuyến ngư Quảng Bình kỹ thuật chăm sóc giống nho Hạ đen tại Quảng Bình