Hoạt động chuyển giao kỹ thuật

Kỹ Sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Nghiên Cứu Ứng dụng, Hướng dẫn cán bộ kỹ Thuật HTX Âu Việt Farm, Kim Thành Hải Dương kỹ thuật chăm sóc cây nho Hạ Đen
Kỹ Sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Nghiên Cứu Ứng dụng – TT NCUD, Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang, Hướng dẫn cán bộ kỹ Thuật
HTX Âu Việt Farm, Kim Thành Hải Dương kỹ thuật chăm sóc cây nho Hạ Đen

Kỹ Sư Trần Quang Đạo – Trưởng phòng Nghiên Cứu Ứng dụng – TT NCUD, Trường ĐH Nông Lâm Bắc Giang,

Hướng dẫn cán bộ kỹ Thuật HTX Âu Việt Farm, Kim Thành Hải Dương kỹ thuật chăm sóc cây nho Hạ Đen