Hướng dẫn kỹ thuật trồng nho Hạ đen – Trường ĐH Nông – Lâm Bắc Giang

Cán bộ kỹ thuật Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ Nông – Lâm nghiệp trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang hướng dẫn kỹ thuật